Utlysningar för forsknings- och utvecklingsprojekt inom området Byggnadsverk i Transportsektorn

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE etablerat ett Branschprogram för forskning och innovation (FOI) avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Programmets huvudmål är att minska samhällets kostnader och uppnå hållbart byggande, underhåll och förvaltning av byggnadsverk. En huvuduppgift är att föreslå FOI-projekt inom området för finansiering av Trafikverket. Branschprogrammet leds av en styrelse med representanter för Trafikverket (2–5 st), Sveriges Bygguniversitet (en från vardera ingående högskola Chalmers, KTH, LTH och LTU) samt en ledamot från RISE.

Programmet beskrivs i dess inriktningsdokument:

Från och med maj 2024 införs en ny beredningsprocess i flera steg för FOI-projekt. Syftet är, förutom att skapa en transparent och tydlig process, att åstadkomma ett ökat engagemang från Trafikverket i utformning, genomförande och nyttiggörande av FOI-projekten. Den nya processen beskrivs i detalj i inriktningsdokumenten.

Med den nya processen har BBT en öppen utlysning per år, under maj till augusti. I denna efterfrågas projektskisser för FOI-projekt. Forskningsutförare och andra branschaktörer har då möjlighet att inkomma med förslag till sådana. Underlag för utlysningen är det fastställda inriktningsdokumentet med tillhörande Förslag till prioriterade forskningsfrågor.

Närmare anvisningar för utformning av projektskisser till BBT, se Utformning av projektskisser. Projektskissen skickas som ett sammanhållet pdf-dokument till FoI-BBT@trafikverket.se.

Förutom den ordinarie utlysningen finns i vissa fall en kompletterande ansökningsmöjlighet till BBT, mellan de årliga utlysningstillfällena. Detta kan t.ex. gälla om en snabb projektstart skulle vara nödvändig för att kunna genomföra projektet. Villkoren för att en sådan ansökan skall behandlas är beskrivna i del 2 av inriktningsdokumentet.

Uppdaterat 2024-05-06