HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Inloggning

Extra inbjudan att lämna förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området Byggnadsverk i Transportsektorn, 2021-12-01

Observera att i denna utlysning kan finansieringsutrymmet hos Trafikverket för nya rekommenderade projekt bli något mindre än vanligt, se nedan!

har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE arbetat fram ett Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Programmet beskrivs i dokumentet "Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn – Inriktningsdokument och forskningsprogram" med tillhörande "Detaljerad beskrivning av forskningsprogram". Branschprogrammet leds för närvarande av en styrelse med representanter för Trafikverket (2 st), Sveriges Bygguniversitet (en från vardera ingående högskola Chalmers, KTH, LTH och LTU) samt en ledamot från RISE.

Forskningsutförare och andra branschaktörer har nu möjlighet att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I denna ansökningsomgång skall projektförslag ha inlämnats senast 2022-03-15, kl. 23.59! Projekt kan sökas för högst tre år. Projekten kan planeras med starttiden 1 juli 2022. I normalfallet förutsätts att finansieringen av ett projekt till minst 40 % täcks av samfinansiering från andra parter än BBT-Trafikverket. Av denna samfinansiering skall minst 15 % av Trafikverkets andel bestå av egeninsatser från forskningsutförarna i projektet. Resterande samfinansiering förutsätts täckas av andra parter med intresse för ämnesområdet. Observera dock att EUs regelverk avseende statlig finansiering måste uppfyllas, se också Bilaga C i Utformning av projektförslag.

BBT samarbetar bl a med SBUF och Cementa som båda är positiva till medfinansiering av projekt inom branschprogrammet, dock efter sedvanlig beslutsprocess inom SBUF respektive Cementa.

Närmare anvisningar för utformning av projektförslag till BBT, se Utformning av projektförslag

Kriterier för prioritering av projekt sker på basis av:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Relevans för branschprogrammets inriktning
 • Kompetens hos de sökande
 • Risker vid genomförande avseende själva projektarbetet
 • Risk och möjlighet vid implementering och tillämpning av forskningsresultaten i verksamheten på kort respektive lång sikt. Med verksamhet avses såväl Trafikverkets verksamhet som den verksamhet verket upphandlar av konsulter, entreprenörer m.fl.

Vid bedömningen ges prioritet åt projekt med

 • Nationell och internationell samverkan mellan forskningsutförare och/eller forskningsområden
 • Hög grad av samfinansiering från andra parter

Ansökningar är välkomna inom alla de områden som anges i forskningsprogrammet för BBT, se särskilt kap 7 i dokumentet "Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn – Inriktningsdokument och forskningsprogram" samt ”Detaljerad beskrivning av forskningsprogram”. I årets utlysning ser dock BBT gärna ett ökat antal ansökningar inom följande delområden, eftersom behovet av ny kunskap och utveckling inom dessa områden bedöms som särskilt stort:

A.2.1 Säkerhet, sårbarhet och robusthet (Säkerhet/robusthet och resilience i både nya och befintliga byggnadsverk)

Projektansökningar inom detta delområde med fokus på följande frågeställningar är av särskilt intresse. Med ”oförutsägbara händelser” nedan avses händelser där omfattning av mätdata och observationer är så liten eller osäker att bestämning av dimensioneringskriterier på statistisk väg inte är möjlig. Exempel på detta kan vara effekter av klimatförändring: 

 • Förstärkningsmetoder för att förbättra byggnadsverks redundans med avseende på oförutsägbara händelser
 • Analysmetoder av befintliga byggnadsverk med avseende på oförutsägbara händelser och redundans att motstå dessa
 • Analysmetoder för uppföljning av befintliga konstruktioner med hjälp av s k digital tvilling
 • Temporära konstruktioner med de särskilda förutsättningar som råder med ett antal osäkerheter – konstruktiv utformning
 • Utformning av konstruktiva system i nyproduktion av byggnadsverk med inriktning mot att hantera oförutsägbara händelser och att uppnå en god redundans och resilience
 • Metoder för riskanalys med avseende på oförutsägbara händelser, redundans och resilience av byggnadsverk
 • Probabilistisk analys som en metod vid utvärdering av extrema laster  

A.2.3 Metoder för verifiering av tekniska funktionskrav. (Detta område är särskilt viktigt i denna utlysning!)

Projektansökningar inom detta delområde med fokus på följande frågeställningar är av särskilt intresse:

 • Monitorering och sensorteknik både avseende informationsinhämtning och informationshantering och -selektering
 • Statistiska prognosmetoder baserade på objektspecifika mätdata i kombination med referensdata för att verifiera kravuppfyllelse vid långa tekniska livslängder
 • Metoder för verifiering av krav på säkerhet och funktion vid dimensionering av konstruktioner där underlaget är baserat på verifierad och/eller validerad mätdata  

A.2.5 Resurseffektivitet - livscykelförvaltning av trafikinfrastruktur med hänsyn till ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Trafikverket har alltmer ökad fokus på hållbarhetsfrågor även i byggandet, särskilt hanteringen av klimateffekter. Projektansökningar inom detta delområde med fokus på följande frågeställningar är av särskilt intresse:   

 • Dimensionering och optimering av betong- och stålkonstruktioner ingående i byggnadsverk med beaktande av konstruktiv utformning, miljöpåverkan och arbetsmiljöaspekter
 • Optimering av betong- och stålkonstruktioner med avseende på beständighet, livslängd och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv
 • Utvärdering av fiberkompositmaterial i broar med avseende på konstruktiv utformning, miljöpåverkan, minimering av trafikstörningar med flera aspekter

A.4 Utveckling av processer och industriellt tänkande för ökad produktivitet och hållbarhet med flera aspekter. Projektansökningar inom detta delområde med fokus på följande frågeställningar är av särskilt intresse:

 • Produktionsprocesser med styrning mot förbättrad säkerhet och arbetsmiljö samt minskade trafikstörningar
 • Upphandlingsformer och affärsmodeller som stöder denna inriktning
 • Projekteringsprocess som hanterar ett flertal aspekter som teknik, ekonomi, miljö, arbetsmiljö m.fl.
 • Produkt- och metodinnovationer med fokus mot implementering
 • Tillämpning av digitaliseringens möjligheter inom området med särskilt fokus på ”digital workflow” från projektering via byggande till förvaltning
 • Metoder för hållbarhetsdeklaration och upphandlingskriterier avseende hållbarhet
 • Utveckling av teknikplattformar avseende broar

A.5 System och åtgärder för kunskaps- och kompetensutveckling av branschaktörer. Projektansökningar inom detta delområde med fokus på följande frågeställningar är av särskilt intresse:

 • Digitalisering möjliggör en ökad och förbättrad projektstyrning och ett ”digital workflow”. Detta leder till behov av utbildning och kompetensutveckling för ett flertal branschaktörer inom området Byggnadsverk. Vidare kräver detta ett tvärvetenskapligt angreppssätt vid genomförande av FOI-projekt
 • Utbildning och kompetensutveckling kring hur områden inom datavetenskap exempelvis ”machine-learning” kan appliceras och tillämpas inom området Byggnadsverk
 • Utbildning och kompetensutveckling inom miljö- och hållbarhetsområdet

Ett övergripande område som på senare tid blivit allt viktigare inom byggsektorn är ”utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter”. För effektivast möjliga utveckling inom detta område är det samtidigt viktigt att kunna förstå och beskriva hur de enskilda utvecklingsstegen skulle kunna kombineras och samverka till en kraftfull gemensam utveckling inom området.

Ett annat allt viktigare område är hänsynstagande till ”miljö- och övriga hållbarhetsaspekter” inom byggsektorn.

Vidare är området säkerhet och redundans ett viktigt område särskilt med tanke på oavsiktliga och oförutsägbara händelser. Exempel på det sistnämnda är påverkan av klimatförändring. 

Dessa områden är således särskilt angelägna för fortsatt arbete och utveckling.

I allt arbete med forskning och utveckling är det också viktigt att samtidigt belysa relevansen av forskningen i praktiken inom Trafikverkets och branschens verksamhet. Det är också viktigt att belysa de risker som finns inom själva projektarbetet. Vidare är det också viktigt att redovisa möjligheter och effekter samt eventuella risker vid tillämpningen av forskningsresultaten i senare praktisk verksamhet.

Ovanstående områden kommer att prioriteras i BBTs utvärderingsprocess. Dessutom prioriteras särskilt samverkan mellan olika forskningsutövare. Förutom detta kommer förmågan att leda och styra redan pågående eller tidigare projekt ges stor tyngd vid utvärderingen av den sökandes kompetens.
 
En viktig information inför denna utlysning är att Trafikverkets inriktning av FoU-verksamheten har justerats! Mer information om detta finns på Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan 2022-2027 eller http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:trafikverket:diva-5279.

Fr o m år 2018 har BBT skärpt kraven på rekommenderade ansökningar så att det tidigare förfarandet med återremittering för revidering av vissa rekommenderade ansökningar nu tillämpas i mycket begränsad omfattning. Istället kommer en sådan ansökan ges avslag med förslag till revidering och uppmuntran till att skicka in den reviderade ansökan vid nästa utlysningstillfälle. För att underlätta för denna nya behandling av ansökningar sker numera ett extra utlysningstillfälle per år.

Fr o m år 2020 ska ansökan även inkludera en avsiktsförklaring från alla medsökande/medverkande parter i projektet utanför huvudsökandes egen organisation avseende viljan och förmågan att medverka i projektet på det sätt som anges i ansökan. Detta avser även parter som ska medverka i projektet men som ska finansiera denna insats själv. Det gäller dock ej deltagare i referensgrupp eller dylikt!

Projektförslaget med bilagor skickas som ett sammanhållet pdf-dokument till FoI-BBT@trafikverket.se.

Projektansökningarna utvärderas senare enligt här beskriven process.

Uppdaterat 2022-06-01
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum