HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Utlysningar
Utlysning BBT 2017
Utformning av projektförslag

Anvisningar för utformning av projektförslag

 

Varje projektförslag skall innehålla följande delar:

 • Rubrik för projektförslaget
 • Namn på kontaktperson, organisation, adress, e-mailadress
 • Projektförslag insorterat i någon av följande grupper enligt Bilaga A Detaljerad beskrivning av forskningsprogram version 3.3:
  • Grupp A2 Hållbart byggande - säkerhet, bärighet, funktion och miljö
  • Grupp A3 Uppföljning och utveckling av befintliga konstruktioner
  • Grupp A4 Utveckling av byggprocesser och industriellt tänkande
  • Grupp A5 Kompetensutveckling
 • Kortfattad sammanfattning av projektförslaget (max ½ A4-sida)
 • Bilaga A enligt beskrivning nedan
 • Bilaga B enligt beskrivning nedan
 • Bilaga C enligt beskrivning nedan

 

Allt material inklusive bilagorna A, B och C ska levereras i ett sammanhållet dokument i pdf-format.

 

 

Bilaga A. Beskrivning av projektet

 

Texten skall omfatta maximalt 25000 tecken, inklusive blanksteg, fotnoter o dyl. Typsnitt Times Roman, 12 punkter rekommenderas.

 

Bilaga A skall innehålla följande punkter:

 

 • Specifika mål för och syfte med det föreslagna projektet

 

 • Bakgrund till problemställningen samt state of art med nyckelreferenser

 

 • Projektets upplägg, metod och genomförande. Om andra projekt är involverade ska det tydligt anges vad som ingår i respektive projekt samt kopplingen mellan projekten

 

 • Riskbedömning avseende genomförandet av projektet

 

 • Beskrivning av koppling till och relevans för branschprogrammet

 

 • Projektorganisation och medverkande parter. Viktigt att angivna personer också senare bidrar aktivt vid projektets genomförande

 

 • Övergripande tidplan

 

 • Avsedd publicering; även svensk sådan är önskvärd

 

 

Bilaga B. Budget och finansiering

Specificerad sammanställning av totalkostnaden för projektet i förekommande fall fördelad tidsmässigt under projektets löptid. För lönekostnader skall deltagande personer specificeras och tidsomfattning i manmånader för varje deltagare redovisas. Kostnader för referens och styrgrupp förväntas i förekommande fall täckas genom egeninsatser från respektive deltagare.

 

Sammanställning av projektets finansiering med angivande av insats från samtliga finansiärer samt sökt belopp från Trafikverket. Observera att minst 40 % skall bestå av samfinansiering från andra parter än BBT-Trafikverket och att av denna samfinansiering skall minst 15 % av Trafikverkets andel bestå av egeninsatser från forskningsutförarna i projektet. Som samfinansiär godtas dock inte sådana organisationer till vilka Trafikverket redan till stora delar bidrar med finansiering.
 

I projekt där doktorand ingår gäller följande principer. Ett normalt doktorandarbete omfattar 4 heltidsår och ett normalt licentiatarbete 2 heltidsår. Observera dock att BBT endast tillstyrker finansiering i maximalt 3 år! Den budgeterade kostnaden för en doktorands heltidsarbete maximeras till 1050 kkr/år. I denna kostnad ingår doktorandlön, handledningskostnader inklusive LKP, lokalkostnader, overhead och övriga kostnader (såsom kostnader för datorer, resor, konferenser, workshops/seminarier, publicering etc).
 

Med normalt doktorandarbete avses en teoretisk avhandling där även viss verifierande experimentell verksamhet kan ingå. För t.ex. laboratorie- och fältmätningstunga projekt kan ett tillägg för extra kostnader accepteras om det är mycket väl motiverat i ansökan.

Följande principer och regler gäller för BBT-projekt avseende 3 olika huvudfall:

 • För ett normalt doktorandprojekt är budgetkostnaden maximerad till 1050 kkr/år under högst 3 år. Eventuellt högre kostnader utöver detta måste motiveras väl enligt ovan angivna regler

 • För andra anställda (än doktorander) på högskolor och institut gäller som princip verifierad lönekostnad med ett påslag för indirekta kostnader på högst 75% av lönekostnaden. Eventuella avvikelser från detta måste motiveras väl

 • För andra forskningsutövare i branschen såsom konsulter, entreprenörer, leverantörer etc accepteras en kostnad i form av verifierad självtimkostnad med särskilt angiven andel egeninsats (min 15%).

Det är viktigt att alla egeninsatser och timtaxor tydligt anges och beskrivs i ansökan. Det är också viktigt att avsedd samfinansiering också tydligt beskrivs bl a så att realismen i samfinansieringen kan bedömas. Deklarerad samfinansiering måste vara ordnad allra senast 1 maj nästa år! Ansökan till respektive medfinansiär bör dock vara inskickad senast vid det tillfälle då ansökan ska vara inlämnad till BBT.

Ovan beskrivs för BBT-projekt normala finansieringsprinciper där BBT/Trafikverket är huvudfinansiär. Andra principer med en större andelsinsats från BBT/Trafikverket kan dock i vissa fall vara möjliga. Det kan gälla projekt av mycket innovativ och nydanande karaktär eller andra typer av projekt där medfinansiering av olika anledningar kan vara mycket svårt att etablera, t ex projekt där BBT/Trafikverket är mer eller mindre ensam problemägare. Om dessa speciella principer för finansiering åberopas måste detta tydligt motiveras i ansökan. Det blir sedan upp till BBTs styrelse att besluta från fall till fall.

Det kan också tilläggas att för liknande projekt som beskrivs ovan och som har rekommenderats i BBTs årliga utvärderingsprocess, men där avsedd medfinansiering senare visat sig omöjlig att åstadkomma, kan en revidering av finansieringsplanen i efterhand och omprövning i BBT/Trafikverket vara möjlig.

Det bör också lyftas fram att även mindre andel finansiering från BBT/Trafikverket i projekt är fullt möjliga och i många fall eftersträvansvärda. Detta kan gälla delfinansiering från BBT/Trafikverket såväl i EU-projekt eller andra internationella projekt som i mer nationella projekt som har sin huvudsakliga finansiering från andra finansiärer. Huvudfinansiärerna kan t ex vara VINNOVA, Formas, Energimyndigheten, SKB etc, men kan även vara andra företag och organisationer som har möjlighet att kraftsamla på vissa forsknings- och utvecklingsinsatser. I brådskande sådana fall kan ansökan skickas in och behandlas av BBT/Trafikverket även mellan BBTs årliga utlysningstillfälle.

 

 

Bilaga C. Curriculum Vitae (CV)

 

CV skall bifogas för projektledaren och nyckelpersoner i projektet. CV bör omfatta maximalt 2 A4-sidor per person.

 

 

Uppdaterat 2017-06-01
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum